အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်းနှင့်အင်ဂျင်နီယာအခြေခံပုံဆွဲပညာသင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း(ပြင်ဦးလွင်)