၂၀၂၁ ခု၊ အောက်တိုဘာလမှ ၂၀၂၂ခု၊ မတ်လအထိ (၆)လ ငွေလုံးငွေရင်း ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေဖြင့် ဝယ်ယူမည့်ပစ္စည်းများအတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သည့်ကုမ္ပဏီများကို ကြေညာခြင်း

သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ နည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန

၂၀၂၁ ခု၊ အောက်တိုဘာလမှ ၂၀၂၂ခု၊ မတ်လအထိ (၆)လ ငွေလုံးငွေရင်း ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေဖြင့်

ဝယ်ယူမည့်ပစ္စည်းများအတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သည့်ကုမ္ပဏီများကို ကြေညာခြင်း

DTPC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *