၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် နည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာနမှ ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်ဖြင့် တင်ဒါ အောင်မြင်ဝယ်ယူခဲ့သော ကုမ္ပဏီများမှ ဦးစီးဌာန၏တင်ဒါ ဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းတို့အပေါ် အကြံပြုချက်များနှင့် သဘောထားမှတ်ချက်များ

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် နည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာနမှ ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်ဖြင့် တင်ဒါ အောင်မြင်ဝယ်ယူခဲ့သော ကုမ္ပဏီများမှ ဦးစီးဌာန၏တင်ဒါ ဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းတို့အပေါ် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိ/မရှိ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိ/မရှိ စသည်ဖြင့် အကြံပြုချက်များနှင့် သဘောထားမှတ်ချက်များ ပေးပို့လာခြင်းအား‌ လေ့လာဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။

Tender Feedback From Company

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *