မူဝါဒ

     နည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဉီးစီးဌာနအနေဖြင့် အောက်ပါ မူဝါဒ များအား ချမှတ်၍ လုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်

  • ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများ၊ စက်ရုံအလုပ်ရုံများ၊ စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် နည်းပညာရပ်များ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာ စေရေးနှင့် စနစ်တကျအသုံးချနိုင်ရေးဆောင်ရွက်ရန်၊
  • အကျိုးရှိစွာ တီထွင်ဖန်တီးနိုင်သည့်စွမ်းရည်ရှိပြီး ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိသော နည်းပညာ ရပ်ဆိုင်ရာ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ ရရှိနိုင်ရန်အတွက် စနစ်တကျပြုစုပျိုးထောင် လေ့ကျင့်ပေးနိုင်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်၊
  • နည်းပညာဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံ အောင်မြင်စွာ ပါဝင်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် နိုင်မည့် နည်းပညာပံ့ပိုးမှုဆိုင်ရာ စနစ်တစ်ခုထူထောင်၍ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွား တိုးတက်မှုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန်၊
  • ကဏ္ဍအသီးသီးတွင် နည်းပညာရပ်များ စနစ်တကျအသုံးချနိုင်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ပေးရန်နှင့် နည်းပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုများ မြှင့်တင်ပေးရန်၊