ရည်မှန်းချက်

စက်မှုနည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန၏ ရည်မှန်းချက် များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က) စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခေတ်မီသော နိုင်ငံတော်အဖြစ်တည်ဆောက်ရာ တွင်လိုအပ်လျက်ရှိသည့်နည်းပညာကဏ္ဍအားစနစ်တကျဖြင့် အရှိန်အဟုန်မြင့်စွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေးအတွက် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပါ၀င်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊

(ခ) နိုင်ငံတော်၏ လူမှုအကျိုးစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖြစ်စဉ်တွင် နည်းပညာရပ် များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် စနစ်တကျအသုံးချနိုင်မှု သည်အရေးပါသည့် အခန်းကဏ္ဍမှ ပါ၀င်နေလျက်ရှိပြီး အစိုးရနှင့်ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများအကြား နည်းပညာရပ်ဆိုင်ရာမြှင့်တင်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးလုပ်ငန်းများ စနစ်တကျအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရန်၊

(ဂ) စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခေတ်မီနေသော မြန်မာနိုင်ငံတော်ဖြစ်စေရန် နည်းပညာကဏ္ဍအား အလေးပေးမြှင့်တင်ခြင်းနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းများဖြင့် အသိဉာဏ်ပညာအခြေခံသော ရေရှည်လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရရှိရန်၊