အဂတိလိုက်စားမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့

ဆက်သွယ်တိုင်ကြားနိုင်သည့် ဖုန်းနှင့် အီးမေးလ်များ

စဉ်ဖုန်းအီးမေးလ်
က၀၆၇-၃၄၀၄၃၈၈ir.dtpc@gmail.com
၀၆၇-၃၄၀၄၄၅၅dtpcmostnpt@gmail.com