ရည်မှန်းချက်

ဉီးစီးဌာနတွင် အောက်ပါရည်မှန်းချက်များ ထားရှိ၍ အကောင်အထည်ဖော် သွားမည်ဖြစ် ပါသည်-

  • နိုင်ငံတော်၏ လူမှုစီးပွားရေးနယ်ပယ်အသီးသီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နည်းပညာ ရပ်များကို စနစ်တကျ အသုံးချဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရေး အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန်၊
  • အစိုးရ၊ ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများနှင့် နည်းပညာရပ်ဆိုင်ရာ မြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်၍ နည်းပညာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေး အတွက် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန်၊