၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အတွင်း တင်ဒါခေါ်ယူခြင်းနှင့် ဓာတ်ခွဲတိုင်းတာခြင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအပေါ် အကြံပြုချက်နှင့် သဘောထားမှတ်ချက်များအား လေ့လာဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။

read more