ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန
နည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာနအောက်ရှိ ဌာနများအတွက်
အမှုထမ်းရာထူးနေရာများ လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

၁။သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ နည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန အောက်ရှိ သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဌာန(နေပြည်တော်)၊ မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာသုတေသနဌာန(ပြင်ဦးလွင်)၊ ဒြပ်ပစ္စည်းသိပ္ပံသုတေ သနဌာန(ဓာတ်တော်၊ အေလာ) များအတွက် လစ်လပ်လျက်ရှိသော အောက်ဖော်ပြပါရာထူးနေရာ များတွင် သတ်မှတ်အရည်အချင်းနှင့်ပြည့်စုံပြီး လျှောက်ထားလိုသူများသည် လျှောက်လွှာများကို နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေအတွင်းရှိ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ နည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)နှင့် အထက်ဖော်ပြပါဌာနများတွင်  လျှောက်လွှာတင်သွင်း နိုင်ပါသည်-

စဉ်ရာထူး/လစာနှုန်းလစ်လပ် နေရာအနိမ့်ဆုံးပညာ အရည်အချင်းအသက်
သတ်မှတ်ချက်
(က)စက်မှုကျွမ်းကျင်(၂) (၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)(၁၈)ဦးB.E (Metallurgy) / B.E (Mechanical Precision and Automation) / B.E( Mechanical)၃၁-၁၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့တွင် ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ် ပါက အသက် (၃၀)နှစ်ထက် မကျော်လွန်သူ၊ အစိုးရဝန်ထမ်း ဖြစ်ပါက အသက် (၃၅)နှစ်ထက် မကျော်လွန်သူ
  (၁) ဦးB.E (Electrical Power) (အမျိုးသား)
  (၂) ဦးB.Sc(Geology) (အမျိုးသား)
(ခ)ကွန်ပျူတာ လုပ်ဆောင်ရေးမှူး (၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)(၅)ဦးB.E (Information Technology) B.C.Sc,   B.C.Tech
(ဂ)စက်မှုကျွမ်းကျင်(၄) (၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)(၄)ဦးA.G.T.I ( Mechanical) A.G.T.I (Electronics)
(ဃ)အငယ်တန်းစာရေး (၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)(၄)ဦးဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိပြီးသူ၃၁-၁၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့တွင် အသက် (၃၀)နှစ်ထက် မကျော်လွန်သူ
(င)စက်မှုကျွမ်းကျင်(၅) (၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀)(၃)ဦးG.T.H.S(ET, EcT) / ITC (Electrician)  လက်မှတ်ရရှိပြီးသူ၃၁-၁၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့တွင် ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ် ပါက အသက် (၃၀)နှစ် ထက် မကျော်လွန်သူ၊ အစိုးရဝန်ထမ်း ဖြစ်ပါက အသက် (၃၅)နှစ် ထက် မကျော်လွန်သူ
(စ)ရုံးအကူ (၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀)(၁)ဦးအခြေခံပညာအထက်တန်း အောင်မြင်ပြီးသူ၃၁-၁၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့တွင် အသက် (၄၇)နှစ်ထက် မကျော်လွန်သူ
(ဆ)အစောင့် (၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀)(၁)ဦးအခြေခံပညာအလယ်တန်း အောင်မြင်ပြီးသူ (အမျိုးသား)

၂။       အောက်ဖော်ပြပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသူများအား အလုပ်လျှောက်လွှာခေါ်ယူသွား မည်ဖြစ်ပါသည်-    
     
(က)    ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရမည်။
(ခ)     လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ ဒေသခံများကို ဦးစားပေးရွေးချယ်ခန့်ထားမည်။
(ဂ)     ဝန်ထမ်းအဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်းခံရသူများသည် နည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်ရေးဦးစီးဌာနအောက်ရှိ အပုဒ်(၁)ပါဌာနများတွင် တစ်ဆက်တည်း လုပ်သက် အနည်းဆုံး (၃)နှစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံကတိပြု လက်မှတ် ရေးထိုးရမည်။
(ဃ)    ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သူ၊ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။
(င)     အစိုးရဌာနတစ်ခုခု၏ ဝန်ထမ်းအဖြစ်မှထုတ်ပစ်ခြင်း (Dismissal)၊ ရာထူးမှထုတ်ပယ်ခြင်း (Removal)ခံရသူများလျှောက်ထားခွင့်မရှိပါ။

၃။      လျှောက်ထားလိုသူများသည် လျှောက်လွှာပုံစံများအား သတင်းစာကြော်ငြာပါသည့်နေ့မှစ၍ နည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)နှင့် အပိုဒ်(၁)ပါဌာနများတွင် ထုတ်ယူ၍ လျှောက်လွှာများကို (၂၆-၁၂-၂၀၂၃) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပြီး အောက်ဖော်ပြပါ စာရွက်စာတမ်းများ ပူးတွဲလျက် တိုက်ရိုက်တင်သွင်းလျှောက်ထားရမည်-(က)    ဘွဲ့လက်မှတ် / ဒီပလိုမာ  (သို့)  သင်တန်းဆင်းလက်မှတ် / တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင် လက်မှတ်မိတ္တူ  (  မိတ္တူမှန်ဖြစ်ကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးရန် ) ၊   စာမေးပွဲ ဖြေဆိုခြင်း   ( သို့မဟုတ် )  လူတွေ့စစ်ဆေးသည့်အခါ  အဆိုပါလက်မှတ်များ  မူရင်းတင်ပြရန်၊
(ခ)    (၃) လအတွင်းရိုက်ကူးထားသော ပတ်စပို့ဓာတ်ပုံ(၃)ပုံ၊ အသက်အထောက်အထား အတွက် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်လက်မှတ်နှင့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမိတ္တူ၊
(ဂ)    ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက လျှောက်လွှာနှင့်အထောက်အထားများကို သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီး ဌာန၏ ခွင့်ပြုကြောင်းထောက်ခံချက်နှင့်အတူ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ နည်း ပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန၊  ရုံးအမှတ် (၂၁)၊  နေပြည်တော် သို့  (၂၆ – ၁၂ -၂၀၂၃) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပြီး ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်၊
( ဃ)   ဝန်ထမ်းမဟုတ်ပါက သက်တမ်းရှိသော အလုပ်သမား မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊
(င)     (၁) လအတွင်း  ပြုလုပ်ထားသော  ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ကြောင်း  ဆေးထောက်ခံစာ မူရင်း၊
(စ)     အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ကြောင်း   ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏  ထောက်ခံချက် မူရင်း၊
(ဆ)    လျှောက်လွှာပိတ်ရက်မတိုင်မီ   (၁) လအတွင်း   ရရှိထားသည့်    ပြစ်မှုကင်းရှင်း ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာရဲစခန်း၏ ထောက်ခံချက်မူရင်း၊
(ဇ)     တာဝန်ကျရာ မည်သည့်ဒေသမဆို သွားရောက်နိုင်ကြောင်း ဝန်ခံကတိပြုလွှာ

၄။      အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲကို လျှောက်လွှာတင်သွင်းသည့်ဌာနများတွင် ဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ပြီး စာမေးပွဲအစီအစဉ်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
(က)    အမှတ်စဉ် (က)၊ (ခ)၊ (ဂ)၊ (ဃ) ရာထူးနေရာများအတွက်  ရေးဖြေစာမေးပွဲကို (၂၉- ၁၂ -၂၀၂၃) ရက်နေ့ နံနက်(၈:၀၀) နာရီမှ (၁၀:၀၀)နာရီ အထိ  မြန်မာစာ၊ နံနက်(၁၁:၀၀)နာရီမှ (၁၃:၀၀)နာရီအထိ အင်္ဂလိပ်စာ၊ နေ့လယ် (၁၄:၀၀)နာရီမှ (၁၆:၀၀)နာရီ အထိ အထွေထွေဗဟုသုတဘာသာရပ်တို့ ဖြေဆိုစစ်ဆေးခြင်း။
(ခ)     ရေးဖြေစာမေးပွဲအောင်မြင်ပြီးသူများနှင့် အမှတ်စဉ် (င)၊ (စ)နှင့်(ဆ) ရာထူးနေရာများ အတွက် လူတွေ့(နှုတ်ဖြေ)စစ်ဆေးခြင်းကို (၃၀-၁၂-၂၀၂၃) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်ခြင်း။

၅။      လျှောက်လွှာပိတ်ရက်ထက် ကျော်လွန်ပေးပို့လာသော လျှောက်လွှာများ၊ အချက်အလက် မပြည့်စုံသောလျှောက်လွှာများ၊ သတ်မှတ်အရည်အချင်းနှင့်မကိုက်ညီသူများကို (လုံးဝ) ထည့်သွင်း စဉ်းစားမည် မဟုတ်ပါ။

၆။      ရေးဖြေ/ လူတွေ့စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများအား နည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်ရေး ဦးစီးဌာနအောက်ရှိ လျှောက်လွှာတင်သွင်းသောဌာနများ၌ (၂၇- ၁၂ -၂၀၂၃) ရက်နေ့နှင့် (၂၈- ၁၂ -၂၀၂၃) ရက်နေ့တွင် ဖြေဆိုခွင့်ကတ်ပြားထုတ်ပေးမည်ဖြစ်၍ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား နှင့်အတူ  ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် လာရောက်ထုတ်ယူရမည် ဖြစ်ပါသည်။

၇။      အမှုထမ်းရာထူးနေရာများလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် အသေးစိတ်အချက် အလက်များအား ဦးစီးဌာန၏ Website ဖြစ်သော www.dtpc.gov.mm တွင် ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး လျှောက်လွှာပုံစံနှင့် ဝန်ခံကတိပြုလွှာပုံစံတို့အား download ရယူနိုင်ပါသည်။

၈။      အသေးစိတ်အချက်အလက်များအား ထပ်မံသိရှိလိုပါက  အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်များကိုလည်း ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်-

(က)နည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)၊ နေပြည်တော်။၀၆၇ – ၃၄၀၄၄၅၅
(ခ)ဒြပ်ပစ္စည်းသိပ္ပံသုတေသနဌာန (ဓာတ်တော်)၀၉ – ၇၅၂၉၆၆၇၇၂ ၀၉ – ၂၁၅၁၃၉၁
(ဂ)ဒြပ်ပစ္စည်းသိပ္ပံသုတေသနဌာန (အေလာ)၀၉ – ၇၉၉၂၁၁၉၂၄
(ဃ)မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာသုတေသနဌာန (ပြင်ဦးလွင်)၀၉ – ၈၈၁၃၁၇၅၁၁ ၀၉ – ၈၈၂၀၄၄၆၅၄

နည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန