၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် နည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန မှ ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်ဖြင့် တင်ဒါအောင်မြင်ဝယ်ယူခဲ့သော ကုမ္ပဏီများမှ ဦးစီးဌာန၏ တင်ဒါ ဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းတို့အပေါ် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိ/မရှိ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်ကိုက်ညီမှု ရှိ/မရှိ စသည်ဖြင့် အကြံပြုချက်များနှင့် သဘောထားမှတ်ချက်များ ပေးပို့လာခြင်းအား လေ့လာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။

၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် နည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန မှ ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်ဖြင့် တင်ဒါအောင်မြင်ဝယ်ယူခဲ့သော ကုမ္ပဏီများမှ ဦးစီးဌာန၏ တင်ဒါ ဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းတို့အပေါ် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိ/မရှိ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်ကိုက်ညီမှု ရှိ/မရှိ စသည်ဖြင့် အကြံပြုချက်များနှင့် သဘောထားမှတ်ချက်များ ပေးပို့လာခြင်းအား လေ့လာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။

၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် နည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန မှဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သော ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်သူ များထံမှ ကောက်ယူခဲ့သော အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ စစ်တမ်းမေးခွန်းများအား လေ့လာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။

ဓာတ်ခွဲတိုင်းတာခြင်းဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများအပေါ် အကြံပြုချက်နှင့် သဘောထားမှတ်ချက်များ(အေလာ)